Impressum

Impres­sum

con|energy unter­neh­mens­be­ra­tung gmbh

Nor­bert­str. 5
D‑45131 Essen

Tele­fon: +49 201 1022 300
Fax: +49 201 1022-222

E‑Mail: unternehmensberatung@conenergy.com

Ver­tre­tungs­be­rech­ti­ge Geschäfts­füh­rer: Dr. Niels Ellwanger

Regis­ter­ge­richt: Amts­ge­richt Essen
Regis­ter­num­mer: HRB 25802
Umsatz­steu­er-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer: DE 297434795

Inhalt­lich Ver­ant­wort­li­che: Dr. Hei­ke Hahn (Anschrift s. o.)